ENG

Om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i USA eller är en amerikansk investerare i VNV Global Ltd. (”Bolaget”), ber vi dig att noggrant ta del av följande information.

Viktig information

Den 7 april 2020 offentliggjorde Bolaget styrelsens förslag att genomföra ett domicilbyte i VNV Global-koncernen från Bermuda till Sverige (”Domicilbytet”). 
 

Domicilbytet avser depåbevisen i ett bermudianskt företag som utgör en privat utländsk emittent (Eng. foreign private issuer) (såsom definierat enligt Rule 3b-4 i vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("US Exchange Act")) och genomförs genom ett Scheme of Arrangement enligt bermudiansk rätt. En transaktion som genomförs genom ett Scheme of Arrangement omfattas inte av anbudsreglerna (Eng. tender offer rules) eller fullmaktinsamlingsreglerna (Eng. proxy solicitation rules) enligt US Exchange Act. Följaktligen är Domicilbytet främst föremål för de upplysningskrav och praxis som är tillämpligt i Bermuda för ett scheme of arrangement, vilket skiljer sig från upplysningskraven som följer av de amerikanska anbuds- och fullmaktsinsamlingsreglerna. Finansiell information som finns på denna webbplats och i Scheme of Arrangement har upprättats eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS och kan inte jämföras med finansiell information i amerikanska företag eller företag vars finansiella rapporter är upprättade i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA.
 

De värdepapper som hänvisas till på denna webbplats har inte registrerats enligt vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.
 

Nyemission av aktier med anledning av Domicilbytet och Scheme of Arrangement kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act, och kommer att emitteras i enlighet med det undantag som följer av Section 3(a)(10) i Securities Act.
 

Varken US Securities and Exchange Commission (SEC), eller någon annan amerikansk statlig värdepapperskommission, har godkänt eller nekat godkännandet av aktierna som emitteras i samband med Domicilbytet och Scheme of Arrangement, eller fastställt om informationen och handlingarna som finns på denna del av webbplatsen är korrekta eller fullständiga.
 

Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
 

Framåtblickande uttalanden: 

Information och dokument som finns på denna del av webbplatsen kan innehålla framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom att framåtblickande terminologi används, inklusive termerna "tror", "föreställer", "uppskattar", "förutser", "förväntar", "avser", "kan", "kommer att", eller "bör" eller, i varje fall, deras negation, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om Bolagets eller dess dotterföretags avsikter, övertygelser eller aktuella förväntningar om bland annat Bolagets eller dess dotterbolags verksamhetsresultat, finansiella tillstånd, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och de branscher som de verkar i. Framåtblickande uttalanden innefattar, till sin natur, risker och osäkerheter eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kan komma eller inte komma att uppstå i framtiden. Läsarna varnas om att framåtblickande uttalanden inte utgör garantier för framtida resultat och att faktiska resultat eller tillväxt kan skilja sig väsentligt från det som anges eller antyds av de framåtblickande uttalanden som återges i informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen, och behöver inte vara indikativa för resultat eller tillväxt under efterföljande perioder.

Framåtblickande uttalanden som finns på denna del av webbplatsen är gjorda per datumet härav och Bolaget lämnar ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden eller information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig värdepapperslagstiftning.

Jag har läst och förstått ansvarsfriskrivningen ovan.

JA  [     ]
Nej  [     ]